Šolska svetovalna služba

Svetovalka: Darja Lavrič

Telefon: 01 / 83 72 199, E-mail: darja.lavric@os-loskipotok.si

 

Splošno o šolski svetovalni službi

Delo svetovalne delavke obsega različna področja dela:

 • vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja;
 • prepisi, prešolanja; • preventivno delovanje;
 • pomoč in podpora učencem s težavami na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju (krepitev samopodobe, razvijanje učinkovitejše komunikacije, učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, razvijanje tehnik učenja) ter sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci (centri za socialno delo, zdravstveni domovi, svetovalni centri);
 • vodenje postopkov usmerjanja;
 • dodatna strokovna pomoč; • koordinacijo za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci;
 • testiranje učencev v postopku identifikacije nadarjenih učencev;
 • poklicna orientacija;
 • socialno-ekonomske stiske;
 • rejništvo;
 • koordinacija nacionalnega preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami;
 • realizacija in evalvacija vzgojnega načrta.

Starši in učenci ste dobrodošli z mnenji, vprašanji, predlogi ali konkretno pomočjo pri izvedbi kakšne dejavnosti. Lahko nam posredujete tudi vaše kritike in pohvale. Le s pravočasnim in skupnim odzivanjem bomo sledili želenemu cilju pri izobraževanju in vzgoji otrok.

Svetovalna delavka je dosegljiva vsak delavnik. Ker svoje delo dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in delom z učenci v razredu, je za srečanje zaželen vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju ali morebitni odsotnosti delavke.

Vpis v prvi razred

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve Ur. l. št. 102/2007) morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis poteka v mesecu februarju v prostorih OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok. V mesecu februarju 2022 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti in na spletni strani šole.

Poklicna orientacija

Poklicna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o delu trga, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

V 9. razredu je poklicno svetovanje namenjeno predstavitvi meril za vpis v srednjo šolo, rokovnika,  reševanja vprašalnika o poklicni poti, predstavitvijo Razpisa za vpis v srednje šole in individualnimi razgovori z učenci in njihovimi starši.
Vpis v srednje šole 2022/2023
Na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole.
Več o razpisu najdete na spodnji povezavi:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Pomembne spletne strani:
https://dijaski.net/srednje-sole/iskalnik-srednjesolskih-programov
Moja izbira
Dijaški.net
Prijava za vpis v prvi letnik srednje šole
Pravilnik o vpisu v srednje šole
Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik za šol. l. 2022/23

Nadarjeni učenci

Kdo so nadarjeni učenci? Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela, omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

 1. Faza evidentiranja učencev na predlog učiteljev, mentorjev, svetovalne službe (konec 3. razreda). Sestavi se evidenco vseh učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. V skupino evidentiranih učencev so izbrani vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor.
 2. Sestanek s starši – seznanitev staršev z ugotovitvijo učiteljskega zbora, pridobitev mnenja staršev o otroku in pridobitev soglasja za identifikacijo.
 3. Faza identifikacije(v 4. razredu) – na podlagi pisnih soglasij staršev učitelji ocenijo učence s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti (december). Kot nadarjen učenec je prepoznan tisti, ki vsaj na enem od testov ali na učiteljevi ocenjevalni lestvici doseže rezultat, ki sodi v zgornjih 10 % populacije enako starih vrstnikov. Učiteljski zbor potrdi identificirane nadarjene učence.
 4. Sestanek s starši– seznanitev staršev z rezultati identifikacije in pridobitev njihovega mnenja o otrokovi nadarjenosti, (februar).
Dostopnost