1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101 1318 Loški Potok telefon: 01 836 70 10
Odgovorna uradna oseba:Uroš Govc, prof. , ravnatelj tel.: 01 837 21 91 uros.govc@os-loskipotok.si
Datum prve objave kataloga: 
Datum zadnje spremembe: 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.os-loskipotok.si/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:Osnovnošolsko izobraževanje Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški PotokVrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib – Loški Potok 101, 1318 Loški Potok
Organigram zavodaOrganigram
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:Uroš Govc, prof., ravnatelj tel.: 01 837 21 91 uros.govc@os-loskipotok.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisiOdlok o ustanovitvi zavoda
Državni predpisiPreusmeritev na register veljavnih predpisov
Predpisi EUNa našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisovV postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentovPublikacij vrtcaLetni delovni načrt zavodaVzgojni načrt šolePravila šolskega redaVarne šolske poti
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organVpis v vrtec pri osnovni šoliVpis v 1. razred § Odločanje o pritožbah na dajanje IJZPostopki priznavanja tujega izobraževanjaOdločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN in subvencionirano prehranoOdločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencJih ni
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirkRegister zbirk osebnih podatkov
Seznam zbirkPopis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organaUrniki za šolsko leto
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-loskipotok.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)Do sedaj ni bilo zahtevkov!