Vodja šolske prehrane: Simona Vesel, simona.vesel@os-loskipotok.si

Kuhar: Boris Kolmanič

Pomočnici kuharja: Ana Suljić in Mojca Lovšin

V šolski kuhinji pripravljamo tri obroke:

Zajtrk/Malico – za otroke iz vrtca in učence od 1. do 9. razreda

Kosilo – za otroke iz vrtca in prijavljene učence od 1. do 9. razreda

Popoldansko malico – za otroke iz vrtca


JEDILNIKI:

– Jedilnike planira vodja šolske prehrane v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja (predpisane v zakonu o šolski prehrani).

– Jedilniki so raznovrstni in poskušajo slediti smernicam zdravega prehranjevanja, upošteva pa se tudi želje otrok.

– Zadovoljstvo nad šolsko prehrano se spremlja sproti (preko učiteljic), 1x letno (preko sestankov predstavnikov za prehrano, skupine za prehrano) ter anonimne ankete za učence.

V namen osveščanja o zdravem prehranjevanju šola izvaja veliko projektov in dejavnosti (šolska shema, tradicionalni slovenski zajtrk, vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje itd.).


DIETNI OBROKI

Dietna prehrana:

Pri organizaciji šolske malice upoštevamo Smernice za prehranjevanje v VIZ.

V primerih bolezni, ki so povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali jemanjem določenih zdravil, malico ustrezno prilagodimo.

– Medicinsko indicirana dieta mora biti predpisana s strani specialista usmerjenega v področje na sekundarni ali terciarni ravni, kot so pediatri, alergologi, gastroenterologi, endokrinologi ali specialisti, ki so usmerjeni v zdravljenje kroničnih bolezni.

– Uveljavljanje diete za otroka je možno le s Potrdilom o medicinsko indicirani dieti.

– Starši so dolžni izročiti potrdilo razredniku ali vodji šolske prehrane, če želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni obroki (obrazec za uveljavljanje diete).

– V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni priložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolnijo in potrdijo osebni pediatri ali klinični dietetiki (obrazec za ukinitev diete).

Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z vodjo šolske prehrane, kuharjem, ki pripravlja dietne obroke in razrednikom.


URNIK OBROKOV

VRSTA OBROKA ČASOVNI RAZPORED

ZAJTRK – VRTEC 8.00 – 9.00

MALICA (1. – 5. RAZRED) 9.05 – 9.25

MALICA (6. – 9- RAZRED) 9.55 – 10.15

DOPOLDANSKA MALICA – VRTEC 10.00 – 10.15

KOSILO – VRTEC 11.00 – 12.00

KOSILO – ŠOLA 12.40 – 13.45

POPOLDANSKA MALICA – VRTEC 14.00 – 14.30


PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV

Na kosilo se učenci lahko prijavijo v šolskem letu za stalno ali le občasno.

STALNE prijave/odjave obroka:

– Na kosilo se je možno prijaviti za stalno kadarkoli med šolskim letom, vendar je to potrebno sporočiti vodji šolske prehrane.

– Pravica do prijavljenega obroka prične veljati z dnem prijave, v kolikor je to pravočasno sporočeno (isti dan do 8.00 ure zjutraj).

– Za stalne odjave od obroka, so potrebne pisne izjave staršev.

– Prijave/odjave obrokov izpolnijo le starši ali zakoniti zastopniki.

OBČASNE prijave/odjave obrokov

– Posamezni obrok za učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 ure tekočega dne.

– Učence do 4. razreda načeloma odjavljajo starši, tako da to sporočijo vodji šolske prehrane ali v tajništvo šole:

– preko telefona: 01 8367 010

– ali na email: prehrana@os-loskipotok.si

– Starejši učenci (od 5. do 9. razreda) lahko javijo spremembo obroka vsak dan v šolski jedilnici med 7.00 in 8.00 uro, kjer je nameščen poseben evidenčni list.

– V primeru dejavnosti, ko učenci odhajajo na različne ekskurzije, izlete, za odjavo poskrbijo učitelji oz. organizatorji dejavnosti.

Po Zakonu o šolski prehrani so učenci upravičeni do subvencije, ki jo lahko uveljavljajo starši na podlagi odločbe, s katero je ugotovljen dohodek na družinskega člana.

Če starši otroka ne odjavijo od prehrane, plačajo ceno obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.